REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW SP NR 5- ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.)
Uchwała nr XXXVIII/765/17 Rady Miasta Katowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Zarządzenie Nr 1329/2017 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Katowice jest organem prowadzącym. 

OBOWIĄZEK SZKOLNY
 1. Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2010).

Nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony również dla dzieci z rocznika 2011, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, a w przypadku jego braku opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

ZASADY REKRUTACJI1. 

1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do klas I”.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP 5”.

3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły zgodnie z terminami rekrutacji.

4. Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkującego poza obwodem szkoły wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organuprowadzącego.

5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie doszkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów: 

lp

Kryteria

Dokument potwierdzający

Punkty

1

Zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice

oświadczenie

32

2

Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

Dokument potwierdzający roczne przygotowanie przedszkolne

16

3

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

oświadczenie

14

4

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

oświadczenie

4

page2image28624

5

Rozliczanie się przez rodziców/ opiekunów prawnych albo rodzica/ opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), oświadczenie o miejscu złożenia zeznania

2

6

Wielodzietność rodziny kandydata

page2image37656

oświadczenie

page2image39080

1

7

Niepełnosprawność kandydata

Kopia orzeczenia

1

8

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Kopia orzeczenie

1

9

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

page2image51144

Kopia orzeczenie

page2image52264

1

10

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

page2image56544

Kopia orzeczenie

page2image58008

1

11

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

1

12

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

page2image68408

Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

6. W przypadku nie przedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium.

7. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

8. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 5, decyduje data złożenia wniosku.

9. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.
10.W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryteriumwiekowego dzieci. 

ZAPISY
 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” oraz „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP 5” można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej w zakładce „Rekrutacja”.

 3. Wniosek rekrutacyjny (dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły) może być maksymalnie składany do 3 wybranych publicznych szkół podstawowych.

 4. Celem przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. (komisja składa się z minimum 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole).

Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji, komisja sporządza protokół.

5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole. 

TERMIN REKRUTACJI

1. W celu zaplanowania przez dyrektora szkoły liczby oddziałów klas I, rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie składają pisemne zgłoszenia do 19 maja 2017 r.

2. Harmonogram składania i rozpatrywania wniosków

TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
LP Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
do 19 maja 2017 r.
do godz. 15.00
 
 
od 8 maja 2017 r.
do 17 maja 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
od 12 maja 2017 r.
do 19 maja 2017 r.
 
(godziny przeprowadzenia prób sprawności fizycznej określi przewodniczący komisji rekrutacyjnej)
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  
22 maja 2017 r.
 
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
do 31 maja 2017 r.
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 
 1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 5 czerwca 2017 r.
do 7 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
LP Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 1.  
Złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły, w tym do oddziału sportowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty  potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 12 czerwca 2017 r.
do 14 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 
 
 
 1.  
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 
19 czerwca 2017 r.
(godziny przeprowadzenia prób sprawności fizycznej określi przewodniczący komisji rekrutacyjnej)
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 20 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności o których mowa w art.. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe  
do 21 czerwca 2017 r.
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
6 lipca 2017 r.
do godz. 12.00
 
 1.  
Złożenie przez rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. od 6 lipca 2017 r. od godz. 12.00
do 7 lipca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 lipca 2017 r.
do godz. 15.00