Regulamin
korzystania z szafek
skrytkowo - ubraniowych
w Szkole Podstawowej Nr 5 
im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach
 
§ 1
Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin korzystania z szafek skrytkowo – ubraniowych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach określa szczegółowe zasady użytkowania szafek przez uczniów szkoły.
2.  Szafki stanowią własność Szkoły Podstawowej  Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach.
3.  Pracownicy szkoły mają obowiązek zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafek szkolnych.
4.  Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie.
5.  Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma dyrekcja szkoły, nauczyciele i wskazani przez dyrektora szkoły, pracownicy administracji i obsługi.
6.  Akceptację regulaminu uczeń potwierdza podpisem. Uczeń, który nie akceptuje niniejszego regulaminu, nie może korzystać z szafek.
7.  Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z niniejszym regulaminem.
 
§ 2
Obowiązki szkoły.
 
1.  Szkoła zapewnia:
     - przydział jednej szafki dla każdego ucznia,
     - naprawę i konserwacje szafek.
2.  Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia 
w przypadku:
     - naprawy,
     - przechowywania w szafce przedmiotów niezgodnych z przeznaczeniem lub uchodzących za niebezpieczne.
3.  Wychowawca klasy tworzy listę uczniów wraz z przydzielonymi numerami szafek, którą przekazuje do sekretariatu szkoły.
4.  Okresowej kontroli szafek i kluczy dokonuje wychowawca klasy.
5.  Wychowawca klasy na zakończenie roku szkolnego sprawdza stan szafek i odbiera od uczniów klucze.
 
 
§ 3
Zadania i obowiązki użytkowników szafek.
1.     Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, obuwia, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych funkcjonowaniem ucznia na terenie szkoły.
2.     Uczeń ma prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki Szkole Podstawowej Nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach.
3.     Dostęp do szafek szkolnych jest możliwy w godzinach trwania zajęć lekcyjnych.
4.     Na każdej szafce znajduje się numer szafki, który przypisany jest do danego ucznia.
5.     Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
6.     Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie 
i poszanowanie.
7.     W szafce nie wolno przechowywać przedmiotów szklanych, produktów spożywczych, napojów oraz brudnej odzieży. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
8.     Uczeń powinien przechowywać w szafce swoje rzeczy w taki sposób, aby zachować zasady higieny i bezpieczeństwa. 
9.     Obuwie należy przechowywać w szafce w przeznaczonym do tego celu worku na obuwie, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym obuwie powinno być zabezpieczone 
w sposób, który uniemożliwi zabrudzenie szafki.
10.  W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
11.  Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.
12.  Uczniom nie wolno zamieniać się na szafki z innymi użytkownikami szafek.
13.  Uczniom nie wolno próbować otwierania szafek innych uczniów, gdyż czyn ten jest równoznaczny z próbą włamania.
14.  Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza wychowawcy klasy.
15.  Okresowo będą przeprowadzane kontrole zawartości szafek i sposobu ich użytkowania przez wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły. Kontrola przeprowadzana jest w obecności użytkownika szafki.
16.  Wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić wychowawcy klasy.
17.  Za zniszczenie lub uszkodzenie szafki przez użytkownika, materialnie odpowiadają rodzice ucznia, którzy ponoszą koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki.
18.  Zakazuje się przesuwania szafek, wspinania się na szafki, wrzucania czegokolwiek za szafki, trzaskania drzwiami oraz uderzania w szafki. 
 
 
 
 
§ 4
Klucze i zasady ich użytkowania
1.         Uczeń odbiera klucz do szafki od wychowawcy klasy po złożeniu podpisu w ewidencji użytkowania szafek.
2.         Każda szafka posiada dwa klucze z numerem szafki. Uczeń otrzymuje jeden klucz, drugi pozostaje w szkole.
3.         Zgubienie klucza uczeń bezzwłocznie zgłasza wychowawcy klasy.
4.         Rodzice ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztu dorobienia klucza.
5.         Zabrania się samodzielnego dorabiania kluczy do szafek. 
6.         Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego do wychowawcy. Zwrot klucza potwierdza podpisem w ewidencji użytkowania klucza.
7.         Wychowawca pobiera ewidencję użytkowania szafek z sekretariatu szkoły i po zebraniu wszystkich kluczy oddaje w sekretariacie szkoły klucze wraz z ewidencją użytkowania szafek.
8.         Uczniowie, którzy w danym roku kończą naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu klucza najpóźniej w ostatnim tygodniu danego roku szkolnego.
9.         Rodzice ucznia, którzy nie zwrócą klucza, będą obciążeni kosztem wymiany wkładki.
10.      Uczniowie przenoszący się do innej szkoły zwracają klucz wychowawcy klasy.
11.      Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć swoje mienie poprzez prawidłowe zamykanie szafki, niepozostawianie klucza w zamku oraz nieudostępnianie go innym osobom.
 
§ 5
Postanowienia końcowe
1.     Uczniowie szkoły i ich rodzice zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego regulaminu.
2.     W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
3.     W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje dyrektor szkoły zgodnie 
z przepisami prawa. 
4.     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
5.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2019r.
 
 
 
 
 
 
 
 
B.EWIDENCJA UŻYTKOWANIA SZAFEK SKRYTKOWO – UBRANIOWYCH
 
KLASA ………………….. ROK SZKOLNY ……………………………….
 
WYCHOWAWCA KLASY…………………………………………………..
 
Nr kol. Nazwisko i imię ucznia Nr szafki Potwierdzenie odebrania klucza
data/podpis
Potwierdzenie zdania klucza
data/podpis
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
 
A.   EWIDENCJA UŻYTKOWANIA SZAFEK SKRYTKOWO – UBRANIOWYCH
 
ROK SZKOLNY ……………………………….
 
Klasa
Wychowawca
Numery szafek Potwierdzenie odebrania kluczy
data/podpis
Potwierdzenie zdania kluczy
data/podpis
Uwagi