Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach
 
I. Zasady ogólne
 
§ 1
 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  opracowany został na podstawie przepisów:
ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 poz.592
ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167),
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U.  nr 43, poz. 168 ze zm.),
ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.  poz.191.)
 
§ 2
 1. Niniejszy Regulamin określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem”, Szkoły podstawowej nr 5, z siedzibą  w Katowicach, przy ulicy Gallusa 5.  
 2. Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady  i warunki korzystania  ze świadczeń finansowanych z Funduszu.
 3. Regulamin został uzgodniony z przedstawicielem pracowników szkoły.
 
II. Tworzenie Funduszu
 
§ 3
 1. Fundusz  tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz odpisów dodatkowych na pracowników niepełnosprawnych oraz na objętych opieką socjalną emerytów i rencistów.
 2. Jego wysokość dla nauczycieli określa art. 53 Karty Nauczyciela, a dla pozostałych pracowników art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 3.  Zwiększa się odpis dla emerytów i rencistów, inwalidów I i II grupy nie będących nauczycielami, zgodnie z ustaleniami ustawy o 6,5%.
 4. Środki Funduszu mogą być zwiększone o:
  1. darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,
  2. odsetki z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe
  3. odsetki od środków funduszu.
  4. inne środki określone w funduszu
 5. Środki nie wykorzystane w danym roku szkolnym przechodzą na rok następny.
 
III. Przeznaczenie Funduszu
 
§ 4
 1. Zgodnie z art. 53 ust.1a Karty Nauczyciela z odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.
Dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracownika oraz jego dzieci oraz świadczenie świąteczne w odniesieniu dla pracowników, dla  których szkoła Podstawowa nr 5 w Katowicach  nie jest macierzystym zakładem pracy, ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
 1. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że nie korzystanie z usług i świadczeń socjalnych organizowanych zgodnie z niniejszym regulaminem nie uprawnia do żądanego ekwiwalentu.
 2. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej  do korzystania z Funduszu.
 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, w uzgodnieniu z przedstawicielem pracowników ustala    w terminie do 31 marca  każdego roku Plan finansowy Funduszu (załącznik  nr 1) oraz roczny Preliminarz dochodów   i wydatków Funduszu (załącznik nr 2).
 4. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
 5. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, zgodnie  z Regulaminem. Decyzje przyznające pracownikom świadczenia uzgadniane są z przedstawicielem  pracowników po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Socjalną Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwana dalej Komisją.
 6. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora decyzje podejmuje przewodniczący komisji. Decyzję swoją uzgadnia z przedstawicielem pracowników.
 7. Dyrektor szkoły może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionemu pracownikowi zadanie zbierania informacji, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku likwidacji  Szkoły Podstawowej nr 5 organ prowadzący szkołę wskaże inną szkołę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły. Osoby te korzystają z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach  i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w danej szkole.
 9. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat  z Funduszu, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.
 10. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać :
  1. dane personalne wnioskodawcy
  2. wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku
  3. wskazanie punktu Regulaminu , który został naruszony.
 11. Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora decyzji o
      nieprzyznaniu świadczenia.
 1. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii przedstawiciela pracowników podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej  wnioskodawcę.
 
IV. Zasady powoływania i działania komisji socjalnej
                                                                  § 5
 1. Całość spraw związanych z planowaniem i wykorzystaniem funduszu prowadzi Komisja Socjalna  w składzie:
 1. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 lub osoba przez niego upoważniona,
 2. przedstawiciel pracowników,
 3. dwie osoby reprezentujące Radę Pedagogiczną,
 4. przedstawiciel administracji i obsługi,
 1. Komisja Socjalna zwana dalej Komisją wybierana jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej (spośród osób wytypowanych przez Radę Pedagogiczną  w głosowaniu jawnym i za ich zgodą) i na zebraniu pracowników administracji i obsługi (spośród osób wybranych  przez ogół w głosowaniu jawnym).
 2. Komisja wyłania ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Kadencja Komisji trwa 2 lata.
 4. Do zadań Komisji należy:
 1. sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu,
 2. opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej oraz podejmowanie   w tym zakresie decyzji,
 4. sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,
 5. przekazywanie do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wypłaty lub przelewu przyznanego świadczenia na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy pracownika,
 6. przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.
 1. Za podawanie nieprawdziwych informacji, przyjmowanych do ustalenia wysokości dopłaty z funduszu, osoba uprawniona może być pozbawiona   praw do korzystania ze świadczeń finansowych z funduszu na okres trzech lat.
 2. Komisja podejmuje decyzje na zasadzie consensusu.
 3. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych   ustaleniach.
 4. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski  w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji lub w sekretariacie  Szkoły Podstawowej nr 5. Wzór wniosku stanowi załącznik  nr 3,4,5,8
W przypadku załącznika nr 3 należy dołączyć udokumentowaną informację dotyczącą dochodów ( śr. dochód brutto na osobę za okres 3 miesięcy pomniejszony o czynsz mieszkaniowy)
 1. Komisja Socjalna zbiera się raz na kwartał oraz w dodatkowych terminach w sytuacjach tego wymagających.
 
 
V.  Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
 
§ 6
 1. Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby:
 1.  pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony oraz na podstawie mianowania,
 2. pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dla poratowania zdrowia,
 3. emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły,
 4. inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania    ze świadczeń socjalnych (dotyczy emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, na których został dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).
 5. członkowie rodzin wymienionych w ust. 1. pkt 1, czyli:
  1. pozostające na utrzymaniu dzieci własne, przysposobione w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, pozostające na utrzymaniu wnuki lub rodzeństwo w wieku  do 18 lat, a jeżeli pobierają naukę, to do czasu jej ukończenia (jednak nie dłużej niż do 25 roku życia),
  2.  współmałżonkowie,
  3. rodzice prowadzący z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe,
  4. członkowie rodzin zmarłych pracowników, jeżeli byli na ich utrzymaniu.
  5. emeryci i renciści ze zlikwidowanych placówek wskazanych przez organ prowadzący
 
 1. Prawa korzystania ze świadczeń socjalnych nie traci się wskutek śmierci osoby wymienionej w ust.1.  Prawo to przysługuje w okresie 2 lat od dnia śmierci.
 
 
VI. Zasady przyznawania środków Funduszu na poszczególne cele  i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń
 
§ 7
         1. Środki Funduszu przeznacza się na:
 1. wypłaty świadczenia urlopowego,
 2. pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 3. zapomogi pieniężne bezzwrotne,
 4. zapomogi losowe przyznawane w przypadku takich zdarzeń jak:
  1. wypadki losowe ( pożar, kradzież, trudna sytuacja życiowa, znaczne uszkodzenie mieszkania),
  2. długotrwała choroba,
  3. śmierć pracownika (osoby uprawnione: współmałżonek, dzieci, rodzice)
Tabela bezzwrotnych dopłat stanowi załącznik nr 6.
 1. dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci biletów na imprezy artystyczno – rozrywkowe ( 50 % ceny biletu maksymalnie 3 razy w roku , ale nie więcej niż 60 zł – w ramach posiadanych środków )
 2. dofinansowanie wypoczynku letniego dla  nauczycieli ,pracowników administracji  i obsługi oraz ich dzieci  ( wyjazd na „zielona szkołę” jednokrotnie w okresie nauki dziecka) i emerytów szkoły
 3. częściowe pokrycie kosztów na wyjazdy zorganizowane, np. wycieczki ( 50 % kosztów wyjazdu 1 raz w roku, ale nie więcej niż 80 zł - w ramach posiadanych środków)
 4. finansowanie zakupu paczek dla dzieci pracowników  (w wieku  od 1 do 14 lat).
 5. świadczenia świąteczne
           
§ 8
 1. Osoby uprawnione ubiegające się o świadczenie socjalne składają każdorazowo  pisemne wnioski.
 2. Świadczenie przyznaje się na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie szkoły, rozpatrywanego następnie przez komisję socjalną.
 3. Osobie, która nie złoży wniosku w wymaganym terminie można wstrzymać wypłatę świadczeń.
 4. Przynajmniej raz w roku osoby uprawnione składają oświadczenie o wysokości dochodów na członka rodziny. Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 254 kodeksu postępowania cywilnego. Nie złożenie oświadczenia automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.
 
§ 9
 1. Świadczenie urlopowe przysługuje uprawnionemu pracownikowi jeden raz w roku.             
 2. Wypłata dofinansowania do indywidualnego wypoczynku urlopowego pracowników obsługi i administracji odbywa się najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu.
 3. Uprawniony pracownik oraz jego dzieci mogą korzystać z dofinansowania do wypoczynku corocznie.
 4. Uprawnione dziecko pracownika może skorzystać dodatkowo w danym roku z dofinansowania wypoczynku śródrocznego tzw. zielona szkoła.
 
 
§ 10
 1. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub rodzinnej pracownika, zakład pracy może przyznać zapomogę losową lub socjalną.
 2. Zapomoga losowa może być przyznana raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwa razy.
 3. Szczegółowe zasady przyznawania zapomóg losowych lub socjalnych przedstawione są  w załączniku nr 6
 
§ 11
 1. Ze środków Funduszu może być udzielona pomoc finansowa na potrzeby mieszkaniowe pracownika w formie pożyczki.
 2. Środki finansowe w ramach Funduszu na cele mieszkaniowe przekazywane są do Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, przy którym prowadzony jest wspólny fundusz mieszkaniowy placówek oświatowych.
 3. Pożyczki mieszkaniowe przeznaczone są na:
 1. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego,
 2. płacenie kaucji i opłat wymaganych przy zamianie mieszkania,
 3. remont i modernizację domu jednorodzinnego,
 4. budowę domu jednorodzinnego lub adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe.
 
 
VII. Postanowienia ogólne
 
§ 12
 1. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.                        
 3. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania.
 4. Regulamin ZFŚS  udostępnia się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz bibliotece szkolnej osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu.
 5. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 i przedstawiciela pracowników.
 
          Uzgodniono                                                                                                 Zatwierdzam
(nazwy, pieczątki, nazwiska osób                                                           (data, pieczątka i podpis dyrektora)
biorących udział w uzgadnianiu, data)