Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

SZKOŁA PODSTAWOWA PROWADZI
 • księgę ewidencji dzieci
 • księgę uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
 • ewidencja dochodów i wydatków
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • rejestr wydanych kart rowerowych
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli
 • rejestr podatków nieruchomości od osób fizycznych
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgi inwentarzowe
 • ewidencję środków czystości, środków nietrwałych
 • rzemieślnika, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • ewidencja duplikatów świadectw i legitymacji
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr upoważnień
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr korespondencji
 • archiwum szkolne
 • rejestr grupowych wyjść uczniów
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do kancelarii szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w kancelarii szkoły.


Ostatnia aktualizacja strony BIP - 15.02.209r.