Obowiązek    informacyjny        

    
Szkoła    Podstawowa    nr    5    im.    Dziewięciu    Górników    z    Wujka    z    siedzibą    przy    ul.    Gallusa    5,    w Katowicach    w    świetle    przepisów   prawa    (Rozporządzenie   Parlamentu   Europejskiego    i    Rady    (UE)    2016/679    z    dnia    27    kwietnia    2016    r.    w    sprawie    ochrony    osób   fizycznych    w    związku    z przetwarzaniem    danych   osobowych    i    w    sprawie   swobodnego    przepływu    takich    danych    oraz    uchylenia   dyrektywy    95/46/WE    ,    tzw.    „RODO”)    jest    administratorem    Państwa    danych   osobowych.   Inspektorem    ochrony    danych    w    Szkole   Podstawowej    nr    5    im.    Dziewięciu    Górników    z    Wujka    w Katowicach    jest    Pan    Tomasz    Ptak,    kontakt    mailowy:   iod@jednostki.cuw.katowice.pl
    
Przepisy    prawa    nakładają    na    nas    obowiązek    przekazania    poniższych    informacji    (zgodnie    z    art.    13    ust.    1    i    ust.    2    ogólnego   rozporządzenia    o    Ochronie    Danych   Osobowych   z  dnia    27    kwietnia    2016    r.):    
    
Państwa    dane    osobowe    przetwarzane    są    w    następujących    celach:    
 1. Podstawą    prawną    dla    przetwarzania    danych    są:    
 • przepisy    prawa    (art.    6    ust.    1c    RODO)    –    są    to    obowiązujące    przepisy    prawa    dotyczące    oświaty,    a    także       o  samorządzie    gminnym    (art.    9a)   oraz    akty   wykonawcze    do    tych    przepisów    w    tym:    przyjęcia    dziecka    do    szkoły,   realizacji    zadań    oświatowych,    zapewnienia    bezpieczeństwa    dziecka   w    czasie    pobytu   w  szkole    (monitoringu    wewnętrznego   i  zewnętrznego)    jak    i    zabezpieczenia    mienia    szkoły,    umożliwienia    dziecku    korzystania   z  pełnej    oferty    szkoły,    
 • Państwa    zgoda    (art.    6    ust.    1a    RODO)        –    np.    pobierana    przy    okazji    przetwarzania    wizerunku    Państwa    dziecka    lub   innych    danych   umieszczanych    na   stronie    internetowej    szkoły    i    facebooku    szkoły    oraz    na    stronach    internetowych    Miasta   Katowice    w    celu    zaprezentowania   osiągnięć    uczniów,    udziału   w  konkursach,    zawodach    sportowych,    imprezach    kulturalnych,   których    przetwarzanie    nie    wynika    wprost    z    przepisów   prawa 
 1. ​​Państwa    dane    osobowe    będą    przechowywane    przez    okres    rekrutacji    oraz    okres    nauki,    zgodnie    z obowiązującymi   przepisami   prawa    dotyczącymi    oświaty,   a  także   z    odrębnych    przepisów    (Rozporządzenie    Prezesa    Rady    Ministrów    z    dnia    18    stycznia   2011    r.    w    sprawie    instrukcji    kancelaryjnej,    jednolitych   rzeczowych    wykazów   akt    oraz    instrukcji    w    sprawie    organizacji   i  zakresu    działania    archiwów    zakładowych    (Dz.    U.    2011    nr    14    poz.    67).     
 2. Państwa    dane    nie    będą    podlegały    profilowaniu,    czyli    zautomatyzowanemu    podejmowaniu    decyzji    bez    udziału    człowieka.    
 3. Do    zrealizowania    wymienionych    wyżej    celów    wymagamy    danych,    które    pomogą    nam    Państwa    zidentyfikować    oraz    danych   np.    o    rozwoju   psychofizycznym   i    stanie    zdrowia    dzieci.    Podanie    niezbędnych    danych    jest    obowiązkiem    ustawowym    (wynika   z    odrębnych    przepisów).    
 4. Nie    pozyskujemy    danych    z    innych    źródeł,    niż    tylko    od    Państwa.    Nie    będziemy    przekazywali    tych    danych    poza    EOG   (Europejski    Obszar    Gospodarczy   –    kraje    Unii    Europejskiej,    Norwegia,    Liechtenstein,    Islandia).    
 5. Mogą    Państwo    złożyć    do    nas    wniosek,    dotyczący    danych    osobowych,    o:    
 • dostęp    do    swoich    danych,    
 • sprostowanie    danych,    
 • ograniczenia    przetwarzania    
 • prawo    do    wniesienia    sprzeciwu    wobec    ich    przetwarzania.    
 1. Mają    Państwo    prawo    wnieść    skargę    do    Prezesa    Urzędu    Ochrony    Danych    Osobowych,    jeżeli    uważają    Państwo,    że   przetwarzanie    Państwa    danych   osobowych    narusza    przepisy    prawa.    
 2. Podanie    przez    Państwa    danych    osobowych    jest    wymogiem    ustawowym    zgodnie    z    obowiązującymi    przepisami    prawa,   a  w  pozostałym    zakresie   dobrowolne.    
W    każdej    sprawie    dotyczącej    Państwa    danych    można    kontaktować    się    pod    adres    mailowy    iod@jednostki.cuw.katowice.pl    lub    korespondencję   kierować    na    adres:    
Szkoła    Podstawowa    nr    5    im.    Dziewięciu    Górników    z    Wujka,    ul.    Gallusa    5,    40    –    594    Katowice.