Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut

Przedmiotem działania szkoły jest:
  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.

Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Adres: ul. Gallusa 5, 40- 594 Katowice
Organ prowadzący szkołę: gmina Katowice
Dyrektor: mgr Magdalena Hofler
Sekretariat: pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Księgowość: prowadzona przez CUW w Katowicach
Pedagog szkolny: mgr Mariola Długajczyk
Organy szkoły: Dyrektor, Wicedyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski
Telefon/fax: 32 252-11-18
E-mail: sp5@sp5.katowice.pl
WWW: http://sp5.katowice.pl


Ostatnia aktualizacja strony BIP - 15.02.2019r.