Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.


Strona internetowa: https://cuwkatowice.bip.gov.pl