PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH
1. Uczeń nowo przyjęty do szkoły otrzymuje bezpłatnie legitymację szkolną.
2. W celu uzyskania legitymacji szkolnej uczeń składa w sekretariacie lub u wychowawcy zdjęcie legitymacyjne z opisem:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres zamieszkania
3. Ważność legitymacji na kolejny rok szkolny potwierdza się przez umieszczenie daty ważności i małej pieczątki urzędowej szkoły.
4. Wychowawcy klas są zobowiązani w terminie do 15 września każdego rok zebrać legitymacje od wszystkich uczniów i złożyć je w sekretariacie szkoły celem prolongaty.
PROCEDURY OTRZYMANIA DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Aby uzyskać duplikat legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły:

- podanie o wydanie duplikatu legitymacji (druk do uzyskania w sekretariacie szkoły)
- zdjęcie legitymacyjne
- uiścić opłatę w wysokości 9,00 zł na wskazane konto

Bank Śląski 92 1020 2313 0000 3402 0515 0679
 

PROCEDURY WYDAWANIA KARTY ROWEROWEJ /MOTOROWEJ
1. Kartę rowerową /motorowerową może  uzyskać uczeń ,który wykazał się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnął wymagany wiek 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej..
2. Sprawdzenie kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerowa /motorowerową dokonuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.
3. W celu udokumentowania i spełnienia wymagań do uzyskania karty rowerowej/motorowerowej służą:
- arkusz zaliczeń
- zaświadczenie

4. W celu wydania karty rowerowej/motorowerowej nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły, po zaliczeniu przez ucznia sprawdzianu kwalifikacyjnego składa następujące dokumenty:

a)arkusz zaliczeń
b)zaświadczenie
c)zdjęcie opisane:

- imię nazwisko
- data urodzenia
- adres zamieszkania

5. Szkoła wystawi kartę rowerową /motorowerową opieczętowaną w miejscu określającym uprawnienia do rodzaju   pojazdu , na które karta jest ważna i podpisana przez dyrektora szkoły