Informacja dotycząca przyznania STYPENDIUM SZKOLNEGO
dla uczniów na rok szkolny 2018/2019
1. Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (maj 2016 lub sierpień 2016) kryterium dochodowe 514 zł netto na osobę w rodzinie. 
* za miejsce zamieszkania należy uznać miejsce, w którym osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (pracuje, uczy się, mieszka). 
2. Terminy składania wniosków: 
- od 1 – 22 czerwca 2018r.
- od 1 – 15 września 2019r. 
* w terminie 1 – 22 czerwca 2018 r.  nie ma możliwości złożenia wniosków dla uczniów  rozpoczynających naukę w klasach pierwszych; 
* w przypadku, gdy wniosek składany jest w terminie czerwcowym - na str. 1 wniosku należy wpisać klasę, do której będzie uczęszczał uczeń od września 2018 r.; 
* w przypadku uczniów zmieniających szkołę (np. ze szkoły podstawowej na gimnazjum) warunkiem jest wskazanie na str. 1 wniosku szkoły, do której uczeń uczęszcza i szkoły, do której będzie uczęszczać od września (w tej szkole będą realizowane stypendia) 
* istotne jest, by wnioski dla wszystkich dzieci w danej rodzinie były złożone w tym samym terminie. 
3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po 15 IX w następujących przypadkach: 
- znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;
- w sytuacji, gdy jeżeli niezłożenie  wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy. (Należy wówczas dołączyć do wniosku pismo zawierające wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, np.: w przypadku choroby zaświadczenie lekarskie). 
4. Dokumentacja: 
Do wniosku należy dołączyć:
- Oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny ucznia (rodziców, opiekunów prawnych/ rodziców zastępczych, opiekunów faktycznych i innych osób wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa domowego rodziny ucznia) oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.
- Osoby niepracujące powinny złożyć oświadczenie z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że nie pracują i są lub nie są zarejestrowane w urzędzie pracy, nie podejmują prac dorywczych lub podejmują prace dorywcze i w jakiej wysokości uzyskują z nich dochody. 
- Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy mogą złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku .
- W przypadku sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie .
- W przypadku składania wniosku przez opiekunów prawnych /rodziców zastępczych należy dołączyć postanowienie sądu dotyczące opieki prawnej /pieczy zastępczej.
- Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku wyszczególnione zostały w pouczeniu, które stanowi integralną część wniosku. 
5. Realizacja stypendium: 
- Stypendia szkolne realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej, tj. po 14 dniach od daty potwierdzenia odbioru przez wnioskodawcę w szkole.
- Termin realizacji stypendium szkolnego uzależniony jest od otrzymania środków dotacji.
- Stypendium szkolne realizowane jest w transzach: 
   I transza - za okres od września do grudnia w terminie do 15 grudnia,
   II transza - za okres od stycznia do czerwca w terminie do 30 czerwca.

 
UWAGA!!! Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Pobierz niezbędne dokumenty: