USPRAWIEDLIWIENIA / ZWOLNIENIA
1. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonuje się pisemną, telefoniczną lub mailową informacją od rodziców lub opiekunów prawnych lub zaświadczeniem od lekarza w terminie do 7 dni od powrotu do szkoły.
2. W uzgodnieniu z nauczycielem uczącym należy uzupełnić zaległy materiał wynikający z nieobecności w szkole.
3. Przy planowanym zwolnieniu z zajęć uczeń powinien okazać przed zajęciami lekcyjnymi pisemne zwolnienie z danych lekcji wystawione przez rodzica lub opiekuna.
4. W nagłych sytuacjach np. złego samopoczucia dziecko może opuścić szkołę tylko pod opieką rodzica lub osoby wskazanej przez rodzica.