O SZKOLE
NASZA SZKOŁA

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2. Stwarza warunki do wyrównywania braków z przedmiotów w ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia.
4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające zrealizowaniu celów i zasad przyjętych w programie wychowawczym we współpracy z domem rodzinnym, parafią i organizacjami młodzieżowymi stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.